Antologia de lectures de filosofia. Batxillerat

Antologia de lectures de filosofia. Batxillerat

Editorial
McGraw-Hill Interamericana de España
Materia
Sociedad y cultura general
Encuadernación
Libro
Nº páginas
160
ISBN
978-84-481-6140-8
EAN
9788448161408
Dimensiones
230 x 150 mm.
Peso
310
Fecha publicación
13-02-2008
Precio
16.00€ (15.38€ sin IVA)

Dónde comprarlo(3 librerías)

    Autor

    Información sobre el autor no disponible

    Sinopsis

    El llibre que teniu a les vostres mans té un doble valor. D’una banda, és una eina que pot ajudar-vos a les Proves d’Accés a laUniversitat (PAU); de l’altra, és una via d’entrada a la fi losofi a per cinc camins diferents. Amb Plató se’ns planteja quina és l’autèntica realitat. Descartes ens condueix pels carrerons que permeten obtenir un bon mètode per assolir la veritat. Hume ens aclareix les pressuposicions sobre les quals es basen el coneixement i la moral. Mill ens clarifi ca què s’ha d’entendre per llibertat i com ha de ser una moral que té en compte el bé per a la majoria. Finalment, Nietzsche refl exiona sobre l’origen de la moral i el paper que ha tingut el discurs sobre la veritat. Llegir textos fi losòfi cs directament dels seus autors és diferent a llegir novel·les. Al contrari del que passa en les novel·les, on fàcilment els personatges entren a la vostra imaginació, en la lectura fi losòfi ca no apareixen personatges, sinó conceptes abstractes (llibertat, veritat, realitat, etc.). Per això els textos filosòfics requereixen una lectura lenta, pausada i atenta. Més que voler arribar ràpidament al fi nal, cal sovint fer relectures per entendre millor el discurs fi losòfi c. Aquesta tècnica fi nalitza quan ja tenim una visió clara d’allò que l’autor ens diu i planteja. En aquesta antologia, que consta de cinc autors (els autors –amb els seus textos– de les PAU), hi trobareu, en primer lloc, una presentació del fi lòsof; tot seguit, el text fi losòfi c i, al marge, indicacions diverses, com ara aclariments de termes o aspectes del text, referències a un altre text de l’autor o bé a altres autors. En general, aquestes indicacions pretenen apropar el text original al lector i fer-lo més comprensible. La insubstituïble lectura dels textos escrits pels fi lòsofs no és incompatible, evidentment, amb l’ús de tot tipus de notes aclaridores, la intenció de les quals no és tamisar o falsejar aquesta lectura, sinó fer-la més àmplia i profunda, més enriquidora. Els fragments que apareixen a Lectures de fi losofi a provenen de traduccions diverses o dels textos originals. En qualsevol cas, es tracta de textos que s’han adaptat pensant en el destinatari fi nal, l’alumne de batxillerat. Al fi nal del llibre, hi ha unes pàgines d’activitats dedicades a cada autor: comentaris, preguntes de relació, qüestions sobre les declaracions dels fi lòsofs, etc. La fi nalitat d’aquest apartat pràctic és que pugueu avaluar els coneixements de cada autor, al mateix temps que repasseu, practicantlos, procediments com ara la lectura comprensiva i el comentari de text, tan importants amb vista a superar les PAU.